Allmänna villkor

Punkt 1-18 publicerad 18 januari 2015.

 

ALLMÄNNA VILLKOR

för utbildnings/konsultuppdrag hos Yrkestrafikspecialisterna Sverige AB

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor ska gälla för uppdraget mellan klienten och Yrkestrafikspecialisterna Sverige AB (nedan kallad YTS) och/eller dennas ombud, och/eller mellan klienten och YTS underleverantörer (i den mån, och när tillämpligt).

2. Avgränsning

Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte gäller pga. tvingande lag.

3. Utbildnings/konsultuppdraget

Som huvudregel, när en presumtiv klient kontaktar YTS kan ärendet diskuteras kostnadsfritt per telefon, även viss genomgång av ärendet kan ske kostnadsfritt per telefon. Klienten får beskriva sitt problem och vi kan bedöma och förklara vilka möjligheter vi har att biträda klienten i den aktuella situationen. Vi försöker också göra en bedömning av sannolikhetsgraden till framgång i ärendet, detta är en uppskattning som baseras på befintlig information. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen/begränsningen av våra tjänster samt om vilka personer som ska arbeta med uppdraget, alternativt om en underleverantör ska arbeta med uppdraget eller om YTS ska arbeta med uppdraget.

Med hänsyn till uppdragets karaktär kan flera utbildare/konsulter arbeta i ett enskilt uppdrag.

YTS åtar sig uppdraget som ett uppdrag för YTS och inte som ett uppdrag för en enskild utbildare/konsult, alternativt åtar sig underleverantören uppdraget som ett uppdrag för underleverantören och inte som ett uppdrag för YTS. Samtliga delägare och övrig personal hos YTS, samt alla underleverantörer, utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor.

4. Avtal med klienten

I vår skriftliga eller muntliga offert eller i ett mellan YTS och klienten undertecknat avtal anger vi vår arvodesdebitering, hur och när betalning ska ske och vissa övriga villkor för uppdraget.

5. Faktureringsrutiner

YTS fakturerar i enlighet med vad som framförts i offerten. För det fall ingen offert har framförts äger YTS rätt att Fakturera klienten när YTS anser så vara lämpligt, vilket kan variera från uppdrag till uppdrag beroende på uppdragets storlek och karaktär. Om klienten och YTS har tecknat ett Frittmålsavtal gäller de villkor som däri framkommer.

6. Kommunikation

Om inte klienten har lämnat andra instruktioner får kommunikation ske med ordinarie e-post och Internet även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. YTS påtar sig inte ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation. YTS spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför absolut följa upp viktig e-post till YTS eller

underleverantör via telefon för att verifiera att den har emottagits.

7. Identitetskontroll

Enligt lag måste YTS för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bl.a. klientens och vissa till

klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Därför kan klienten komma att bli ombedd att visa bl.a. identitetshandlingar eller att till YTS lämna

likadan information.

8. Misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering

YTS kan enligt lag vara skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. YTS är då enligt lag förhindrad att underrätta klienten om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

9. Ansvar för rådgivning

Om inte annat är avtalat, är YTS inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller andra tillhandahållit YTS i samband med utförandet av uppdraget och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än hos YTS anställd utbildare/konsult. YTS är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför YTS direkta kontroll som man skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder man inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. YTS är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att denne använt YTS arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs. Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning är YTS inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att denne, som en konsekvens av arbetsresultatet eller rådet, påförts eller riskerar att påföras skatt, skattetillägg eller annat.

10. Ansvarsbegränsning

YTS ansvarar endast för skada som klient lidit om skadan direkt vållats av YTS genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är dock begränsat till högst 1 prisbasbelopp och är en grundläggande förutsättning för att YTS åtar sig uppdraget. Om uppdraget avbryts på grund av omständighet hänförlig till klienten eller på grund av YTS skyldigheter enligt lag, har YTS inget ansvar för den skada som därigenom kan uppstå.

YTS innehar inget ansvar om klient agerar i strid med YTS rådgivning eller om klient med försumlighet försvårar sitt eget mål eller ärende, ej heller innehar YTS något ansvar för skada som kan uppstå till följd av att YTS frånträder uppdraget på grund av skäl hänförliga till relationen mellan ombud och klient.

11. Externa uppdragstagare

YTS kan komma att anlita extern utbildare/konsult eller sakkunnig expert i ett uppdrag efter överenskommelse med klienten. Sådan utbildare/konsult eller expert ska anses vara oberoende av YTS varvid YTS inte ansvarar för råd eller agerande som sådan utbildare/konsult ger eller för utbildarens/konsultens eller expertens utförande av uppdraget i övrigt och inte heller för eventuella arvoden eller kostnader utbildaren/konsulten debiterar. Det förhållandet att YTS föreslagit eller rekommenderat viss utbildare/konsult medför således inte att YTS i förhållande till klienten har något ansvar för konsultens utförande av uppdraget.

12. Underleverantörer

Vissa mål kan komma att utföras av en underleverantör, underleverantören är då godkänd och befullmäktigad av klienten. Underleverantören äger rätt att använda YTS varumärke men är i alla övriga avseenden självständig och oberoende från YTS.

YTS är inte på något sätt ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som i något avseende uppkommit till följd av underleverantörens arbete eller agerande.

13. Information enligt personuppgiftslagen, PUL, (1998:204)

I enlighet med ovannämnda lag informeras klienten om att de personuppgifter, som lämnas till YTS kommer, för att underlätta ärendehanteringen, att användas i YTS ord- och textbehandling, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. YTS ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Klienten har rätt att, kostnadsfritt, en gång per år få ta del av de personuppgifter, som finns registrerade om denne.

Klienten har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information eller rättelse ska vara skriftlig. Uppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för utförande av uppdraget eller i övrigt längre än vad som får anses vara skäligt.

14. Uppsägning och frånträdande

Båda klienten och YTS har rätt att när som helst säga upp eller frånträda uppdraget.

Vid uppsägning eller vårt frånträdande måste klienten betala för det arbete som redan har utförts t.o.m. dagen för uppdragets upphörande eller frånträdande. Vid sk. Frittmålsavtal gäller egna bestämmelser om i vilka lägen klient har betalningsansvar, dessa villkor framgår då i själva Frittmålsavtalet.

15. Förfarandet vid klagomål och krav mot YTS

Krav som har samband med rådgivning som YTS har lämnat ska framställas till YTS så snart som klienten har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än 10 månader efter den dag då de aktuella omständigheterna var kända för klienten eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för klienten. Om klient framställer reklamation eller anspråk efter denna tidsfrist har klients talan gått förlorad. Om klientens krav mot YTS baseras på tredje mans, skatteförvaltnings eller annan myndighets krav mot klienten ska YTS ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att klienten hålls skadeslös. Om klienten reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan YTS samtycke, skall YTS inte ha något ansvar för kravet. Om klienten ersätts

för något krav ska denne, som villkor för YTS ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till YTS eller till dess försäkringsgivare. För det fall klient önskar att rikta klagomål eller krav mot extern konsult eller underleverantör, ska dessa riktas direkt till denna.

16. Tvister

Tvister med anledning av uppdraget ska hänskjutas till avgörande av allmän domstol.

17. Tillämplig lag

Uppdragsavtalet ska i alla övriga delar vara underkastat svensk rätt.

18. Juridisk information

Yrkestrafikspecialisterna Sverige AB

Organisations nummer 556983-5365

Torslanda Torg 1

423 32 Torslanda

Telefon: 0707-783929

E-post: info@yrkestrafikspecialisterna.se

Webb: www.yrkestrafikspecialisterna.se

lastbil